top of page

Med nyttoanalys

Ju större förändring ju större krav ställs ofta på beslutsunderlaget. Genom att genomföra en förstudie belyses både möjligheterna och riskerna med förändringen. Därmed ökar sannolikheten för förändringen planenligt når uppsatta mål.

 

Våra beslutsunderlag ger bland annat  • En god förståelse för förändringen

  • Säkerställande av korrekt avgränsning

  • ​Kalkyl av resursåtgång

  • Förslag till avvägningar och prioriteringar

 

En förstudie kan med fördel kombineras med en nytto- och kostnadsanalys med den väletablerade PENG-modellen. Förutom de osynliga vinsterna med att göra en PENG-analys, att kommunikationen och samsynen ökar mellan verksamheterna, får man också högst synliga effekter. I slutrapporten finns:

  • nyttostapeln (som grafiskt visar förhållandet mellan nyttor och kostnader)

  • en välskriven och lättläst sammanfattning

  • nyttostrukturen (som visar hur nyttorna hänger samman och påverkar)

  • dokumentation av värderingarna (respektive nyttovärdering beskrivs i ord, klassificeras och värderas i kronor)

  • hindersanalys (beskriver vilka hinder mot nyttorna som kan uppstå)

  • hemtagningsplan (en plan som beskriver vilka nyttor som ska följas upp samt hur, när och vem som ansvarar)

FÖRSTUDIER

bottom of page